SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie
Kod przedmiotu 14.4-WH--PW-PS2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ryszard Rauba
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie wprowadzanie do zagadnień związanych z pojęciem i zjawiskiem państwa w dziejach człowieka, jako podstawowego byty politycznego, organizującego życie zbiorowe poprzez ukazanie go w kontekście historycznym i ideowym, co stworzy podstawę do dyskusji na temat jego roli we współczesnym świecie. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Pojęcia państwa i język polityki w różnych kontekstach historycznych

2.Państwo jako wynalazek: teoretyczne podstawy państwa a jego geneza historyczna

3.Państwo jako związek polityczny a inne typy stowarzyszeń

4.Suwerenność jako podstawowy atrybut państwa

5.Podstawowe funkcje państwa i ich historyczna zmienność

6.Państwo i różne typy ustrojów politycznych: liniowy rozwój i wieczny kołowrót zmian

7.Państwo narodowe a jego społeczne i gospodarcze podstawy

8.Władza i wolność czyli między totalitaryzmem a demokracją liberalną

9. Demokratyczne państwo prawa i jego możliwe alternatywy

10.Lud jako suweren: rzeczywistość i ideologia demokracji

11.Demokracja jako realizacja idei sprawiedliwości

12.Państwo jako podmiot w międzynarodowej grze politycznej

13.Zmierzch państwa narodowego: wyzwolenie, katastrofa czy iluzja polityczna

14.Możliwe strategia trwania politycznego w procesie globalizacji

15. Ustrój terytorialny państwa (2 godz.)

 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, praca z tekstem, metoda problemowa, dyskusja panelowa  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pracy pisemnej oraz kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (70% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (30%). 

Literatura podstawowa

 1.  G. Poggi,  Państwo Warszawa 2010, PWN,
 2.  P. Chmielarz,  Wojna a państwo. Wczoraj i dziś  Warszawa 2010, Scholar,
 3.  A. Heywood,  Teoria polityki. Wprowadzenie Warszawa
 4. H. Donnan, T. M. Wilson,
 5. Granice tożsamości, narodu, państwa  Kraków 2007, WUJ,
 6. K. von Beyme,  Współczesne teorie polityczne  Warszawa 2005, Wyd. N. Scholar,
 7. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej Warszawa 2005, Scholar,

Literatura uzupełniająca

 1. M. Finley,  Polityka w świecie starożytnym Kraków 2000, Znak,
 2. R. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000
 3. J. Baszkiewicz, Władza Wrocław 1999, Ossolineum,
 4. M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005
 5. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia Warszawa 1999,
 6. P. Ziółek, Idea  Imperium Warszawa 1997, PWN,

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 07:14)