SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny I: greka I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny I: greka I
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JS1/G1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Kroczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

praktyczna nauka języka starogreckiego

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć gramatycznych

Zakres tematyczny

  1. znaczenie języków starożytnych
  2. historia języka greckiego
  3. alfabet grecki
  4. podstawowe pojęcia i kategorie gramatyczne
  5. akcent w języku greckim
  6. praca z tekstami greckimi

Metody kształcenia

wykład informacyjny, praca z tekstem

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Golias Marian, Wstępna nauka języka greckiego. Teksty. Preparacje, Kraków 1984

Literatura uzupełniająca

Jurewicz Oktawiusz - Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992

Marchewka Anna, Podstawy historii i gramatyki historycznej języka greckiego, Gdańsk 2005

Golias Marian, Auerbach Marian, Gramatyka grecka, Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Kroczak (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 14:54)