SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Ekofilozofia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Ekofilozofia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z filozoficznymi koncepcjami ujmującymi świat całościowo, w których człowiek i przyroda stanowią wzajemnie dopełniające się elementy. Przyroda zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z ludzką cywilizacją. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej analizy problemów ekologicznych zagrażających przyszłoścvi gatunku ludzkiego..

Wymagania wstępne

Znajomość historii kultury i postaw wiedzy biologicznej na .poziomie szkoły średniej

Zakres tematyczny

1. Przedmiot, terminologia i podstawowe założenia  ekofilozofii. Idea koewolucji świata przyrodniczego i społecznego.

2. Spory w ekofilozofii: antropocentryzm, biocentryzm, ekocentryzm i „teoria wszystkiego”.

3. Miejsce przyrody w systemie wartości ludzkich.

4. Ekologia człowieka. Znaczenie bioróżnorodności dla biosfery.

5-7. Miejsace człowieka w przyrodzie w tradycji filozoficznej (starozytność, średniowiecze, czasy nowożytne)

8. Ekoteologia. Environmentalizm.

9. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego.

10. Koncepcja Gai – James Lovelock i Lynn Margulis.

11. Neonaturalizm. Kulturalizm. Socjobiologia.

12. Ekologia głęboka.

13. Kreowanie ery ekologicznej. Edukacja ekologiczna. Współczesne ruchy proekologiczne.

14-15. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

 

Metody kształcenia

metoda tekstu przewodniego, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach . Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń oraz z tekstu końcowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Zwierzę - drzewo – człowiek, Warszawa 1995.

2. Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, pod red. A. Pawłowskiego,  Lublin 2004.

3. Humanistyka i ekologia, pod red. B. Andrzejewskiego, Poznań 1992.

4. J. Jaroń, Ekologia. Sozologia. Ekofilozofia. Ekoetyka. Ekonomia proekologiczna, Warszawa 1997.

5. S. Konstańczak, Wybrane zagadnienia ekofilozofii, Słupsk 2005.

6. Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008.

7. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.

8. K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Łódź 1996.

9. E. Wilson, Socjobiologia, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca

1. J.M. Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku, Warszawa 1993.

2. I. S. Fiut, Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.

Uwagi

Wykorzystywane środki dydaktyczne:

a.    Encyklopedia multimedialna PWN „Środowisko”;

b.    Encyklopedia multimedialna PWN „Ziemia”.

c.    Encyklopedia multimedialna PWN „Życie”;


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 23:05)