SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wycena nieruchomości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wycena nieruchomości
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-wyc.nier.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze szczegółowym przebiegiem procesu wyceny nieruchomości i końcowym etapem wyceny – operatem szacunkowym. Zapoznanie się z najpowszechniejszymi metodami wyceny oraz mało typowymi formami wyceny – wycena masowa, wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, wycena nieruchomości dla celów szczególnych.

Wymagania wstępne

Znajomość edytora tekstu oraz co najmniej podstawowe wiadomości z obsługi arkusza kalkulacyjnego (Excel) + podstawy znajomości statystyki. Szczegółowe zapoznanie się ze standardami wyceny. 

Zakres tematyczny

1)     Standardy zawodowe, ich rola w procesie wyceny,

2)     Omówienie podejść, metod i technik wyceny,

3)     „Aparat matematyczny” niezbędny w procesie gromadzenia baz danych oraz wyceny,

4)     Obliczenia podstawowe: analiza trendu, analiza rynku – atrybuty i ich wagi, weryfikacja transakcji (podobna – niepodobna). Źródła informacji o rynku.

5)     Wyceny nietypowe oraz sporadycznie występujące na rynku,

6)     Operat szacunkowy: zawartość, analiza rynku, obliczenia, uzasadnienie wyniku wyceny, najpowszechniejsze błędy.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z elementami interaktywnymi. Przykłady „historycznych” wycen z omówieniem procesu wyceny i wskazaniem ewentualnych błędów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami,

  1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 707 z późniejszymi zmianami,

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe

( Dz. U. nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami),

  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

(Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami,

  1. Ustawy i rozporządzenia dot. Omawianych zagadnień wg wskazań podawanych na wykładzie,
  2. Powszechne Krajowe zasady Wyceny,
  3. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości

( Z. Adamczewski – wydanie 2011 r.) 

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:40)