SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Egzamin - Rzeczoznawcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Egzamin - Rzeczoznawcy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-eg.rz.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas uczęszczania na podyplomowe studia na kierunku gospodarka nieruchomościami.

Wymagania wstępne

Uczestniczenia na zajęciach co najmniej 85% Frekwencji  

Zakres tematyczny

Tematyka związana z szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami . 

Metody kształcenia

Wykłady +ćwiczenia   – wykład  konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

_

Literatura uzupełniająca

_

Uwagi

_


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-09-2016 18:27)