SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Angielski jako język globalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Angielski jako język globalny
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-AJG-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot adresowany jest do studentów filologii angielskiej. Stanowi syntetyczne i przystępne interdyscyplinarne ujęcie fenomenu języka angielskiego jako języka globalnego. Głównym celem jest ukazanie obecnej unikalnej sytuacji językowej języka angielskiego, co przekłada się na specyfikę jego uczenia się i nauczania. Język angielski to istotny czynnik procesu globalizacji oraz narzędzie rozwoju nowych technologii, za sprawą których tworzą się nowe formy społeczności. Szczegółowym celem przedmiotu jest opis, wyjaśnienie i interpretacja najważniejszych procesów i mechanizmów ponowoczesnego świata, wpływających na sytuację języka angielskiego. Przedmiot umożliwia gruntowne zrozumienie tych zjawisk, dostarczając także informacji, wiedzy i wzorów działania. Są one pomocne w kształtowaniu refleksyjnej, racjonalnej, krytycznej i twórczej postawy filologa-anglisty: nauczyciela lub tłumacza. Przedmiot przygotowuje do lepszego funkcjonowania w środowisku zawodowym. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Historia języków uniwersalnych oraz języków sztucznych. Historia dominacji politycznej i ekonomicznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Socjolingwistyczny status języka angielskiego jako języka globalnego. Edukacyjne aspekty języka angielskiego jako globalnego. Język angielski w procesie globalizacji oraz w budowaniu świadomości globalnej (planetarnej). Nowe technologie a globalny język angielski – tworzenie się społeczności sieciowych. Przyszłość języka angielskiego jako globalnego. Globalny angielski jako racjonalne działanie komunikacyjne oraz jako język transnacjonalizacji sfery publicznej.  

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

Crystal D., English as a Global Language, Cambridge University Press, 2010. 

De Swaan A., Words of the World, Polity Press, Cambridge, 2001.  

Eco U., W poszukiwaniu języka uniwersalnego, Wyd. Marabut, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Gdańsk-Warszawa 2002

Graddol D., The Future of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century, The British Council, 2000. 

McCrum R., Globish, Viking, Penguin Group, 2010. 

Ostler N., The Last Lingua Franca, Penguin Books, 2011. 

Literatura uzupełniająca

Fraser N. et al., Transnationalizing the Public Sphere, Polity Press, Cambridge, 2014. 

Giddens A., Socjologia, PWN Warszawa 2008. 

Gleick J., Informacja, bit, wszechświat, rewolucja, Znak, Kraków 2012.  

Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.  

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999 

Kapica-Curzytek J., Aspects of English as an International Language, w:  Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts, ed. by E. Piechurska-Kuciel, L. Piasecka, Cambridge Scholars, 2012. 

Kapica-Curzytek, Global English: Creating new dimensions of network societies, W: Language, Thought and Education: Exploring Networks, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015.  

Martell L., The Sociology of Globalization, Polity Press, Cambridge, 2010.  

Wright S., Language Policy and Language Planning, Palgrave Macmillan, 2004. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kapica-Curzytek (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 09:41)