SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-JAwM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi występującym w języku angielskim wykorzystywanym w pracy pracowników związanych z szeroko rozumianą branżą medyczną ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów w przekładzie na język polski.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Przedmiot przeznaczony dla studentów kierunku filologia angielska.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:

Ogólna budowa ciała ludzkiego, pozycja anatomiczna, jamy ciała.

Budowa, funkcje i choroby skóry.

Układ kostno-stawowy- wybrane zagadnienia.

Układ oddechowy- wybrane zagadnienia..

Układ krwionośny- wybrane zagadnienia.

Układ trawienny- wybrane zagadnienia. 

Układ moczowo-płciowy- wybrane zagadnienia.

Układ nerwowy- wybrane zagadnienia.

Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie fizykalne, badania specjalistyczne.

Słownictwo i pojęcia w poszczególnych specjalizacjach medycznych.

Wyposażenie gabinetu lekarskiego, organizacja szpitala.

Podstawowe procedury medyczne i farmakoterapia.

Wybrane zagadnienia medyczne.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć interaktywnych, z wykorzystaniem artykułów naukowych i literatury medycznej anglojęzycznej wspomagane przez wykłady, pokaz, metodę przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z okresowych prac kontrolnych/kolokwiów (50%), bieżących prac zleconych (30%) oraz aktywności (20%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie ogólnej średniej w wartości co najmniej 61% z ww. komponentów.

Literatura podstawowa

Chabner, D.E. The language of medicine. St .Louis:Elsiever Saunder, 2014.

Gledninning, E.,  Holmström, B.  English in Medicine: A Course in Communication Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Ribes, R. Ros, P. Medical English. Cordoba: Springer, 2006

Oraz materiały każdorazowo ustalane przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

 Medically Speaking: A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing

 Atlas of Pain Medicine Procedures

Encyclopedia of Medicine, 5th Edition

Oraz materiały każdorazowo ustalane przez prowadzącego

Uwagi

Przedmiot opcjonalny wybierany z ofery 'Przedmiotów do wyboru' na podstawie deklaracji studentów; przedmiot uruchamiany w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W zależności od zainteresowań studentów, prowadzący ma prawo modyfikacji zakresu tematycznego.


Zmodyfikowane przez dr Anna Kuzio (ostatnia modyfikacja: 15-08-2016 16:47)