SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język angielski w opisie bieżących wydarzeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język angielski w opisie bieżących wydarzeń
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-JAwOBW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Richard Sharp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kurs ma na celu rozwijanie umiejętności anglojęzycznych poprzez analizę i dyskusje na temat bieżących wydarzeń o światowym zasięgu. Kurs jest ukierunkowany na przedstawienie informacji i badań dotyczących najważniejszych obecnie światowych wydarzeń zaprezentowanych w środkach masowego przekazu.  Materiał ten zostanie wykorzystany do podniesienia świadomości społecznej studentów i dostarczenia szerokiego spektrum kontekstów, na podstawie których można rozwijać swoje umiejętności językowe.

 

Wymagania wstępne

Angielski: poziom B2 - minimalny.
Zrozumienie, że kurs może zawierać odniesienie do materiałów i wydarzeń, które niektórzy ludzie mogą uważać za obraźliwe lub natury delikatnej i osobistej.

Zakres tematyczny

  • Analiza różnych zdarzeń globalnych , które mają miejsce na całym świecie.
  • Praktyczna analiza języka używanego do opisu i omawiania takich zdarzeń .
  • Umiejętności językowe stosowane do inicjowania i utrzymywania debat i dyskusji o ważnych wydarzeniach .
  • Leksyka tematyczna wykorzystana do pracy z różnymi rodzajami globalnych wydarzeń bieżących.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem interaktywnej dyskusji, pisemnych ćwiczeń i zadań ze słuchu. Zajęcia będą składać się z wielu zadań, mających na celu rozwijanie języka angielskiego poprzez studiowanie bieżących wydarzeń.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), i prezentacja (50%).

Literatura podstawowa

1.    Wyatt, R. 2006. Check Your English Vocabulary for IELTS. 3rd Edition. London: A&C Black 

2.    Mann, M & Taylore-Knowles, S. 2008.  Destination C1 & C2.  Macmillan

3.    MacAndrew, R. 2001. Taboos & Issues. Thomson Heinle Language Teaching Publications

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Richard Sharp (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 12:14)