SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Gra słów i humor w przekładzie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Gra słów i humor w przekładzie
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-GSHP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Aleksander Rzyman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z trudnościami, jakie stawia przed tłumaczem gra słów i humor, oraz wskazanie strategii pomocnych w analizie                i tłumaczeniu z angielskiego na polski gry słownej i humoru w tekstach literackich i quasi-literackich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym. Oczytanie w języku polskim i angielskim. Zainteresowanie tematyką translatoryczną.

Zakres tematyczny

T. Pratchett "Discworld", G. Larson "The Far Side", "IT Crowd", "Studio C, i in.

Metody kształcenia

Metoda warsztatowa - tłumaczenie z angielskiego na polski wybranych fragmentów tekstów literackich i quasi-literackich, zawierających grę słowną i humor
.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”

E. Balcerzan, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu

J. Brzozowski, Stanąć po stronie tłumacza

J. Jarniewicz, Gościnność słowa

E. Tabakowska, Tłumacząc się z tłumaczenia

Literatura uzupełniająca

J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między ‘logos’ a ‘lexis’

K. Hejwowski Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

A. Korzeniowska, P. Kuhiwczak, Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade

Mona Baker, In Other Words: a Coursebook on Translation

Lawrence Venuti, Translation Changes Everything: Theory and Practice

M. Snell-Hornby, Translation Studies. An Integrated Approach

E. Nida, W. Taber, The Theory and Practice of Translation

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksander Rzyman (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 20:08)