SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Baśń w literaturze anglosaskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Baśń w literaturze anglosaskiej
Kod przedmiotu 08.9-WH-FiPlD-BwLA-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest ukazanie – na przykładach z literatury anglosaskiej – roli baśni jako ważnego kodu kulturowego, przekazywanego przez pokolenia i jednocześnie ulegającego modyfikacjom w procesie historycznoliterackim oraz wskazanie na funkcjonowanie baśniowości we współczesnych tekstach kultury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) ustalenia metodologiczno-terminologiczne: przegląd współcześnie stosowanych koncepcji metodologicznych badania baśni; definicje baśni ludowej i baśni literackiej; 2) baśń jako gatunek i baśń jako konwencja; 3) baśniowy kanon i przeobrażenia baśni jako gatunku (J. Jacobs, Baśnie angielskie); 4) angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej (np. W.M. Thackeray, Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby); 5) wykorzystanie bajkosfery (wątki, postacie, motywy itd.) w literaturze (np. C. Lewis, Przygody Alicji w Krainie Czarów); 6) baśń postmodernistyczna; współczesne metamorfozy baśni i intertekstualna gra z tradycją literacką (np. proza A. Carter, J. Connolly’ego, N. Gaimana, Ph. Pullmana); 7) walory aksjologiczne, poznawcze i estetyczne baśni.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Jakuboze A., Pobieżyńska M.E., Zaczek M., Baśń – oralność – zagadka. Studia, red. nauk. J.Z. Lichański, Warszawa 2007.

Konieczna E., Baśń w literaturze i w filmie, Kraków 2005.

Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Warszawa 2014.

Krajka W., Angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej, Warszawa – Łódź 1981.

Kulturowe konteksty baśni, red. G. Leszczyński, t. 1: Rozigrana córa mitu, Poznań 2005; t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Poznań 2006.

Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.

Nikliborc A., Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981.

Waksmund R., Bajkosfera, czyli o użyciu semiotycznych fabuł baśniowych. Rekonesans badawczy, „Litteraria” 1978, t. 9.

Waksmund R., Wstęp, [w:] Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich, wyb. R. Waksmund, Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa 1985.

Estés C.P., Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przeł. A. Cioch, Poznań 2001.

Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.

Uwagi

Tematyka zajęć realizowana jest w oparciu o wybrane teksty z literatury anglosaskiej spełniające kryteria gatunkowe baśni, należące do baśniowego kanonu, jak i utwory literackie wykorzystujące elementy konwencji baśniowej.


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 00:27)