SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lekkoatletyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lekkoatletyka
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-L
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
  • dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Usystematyzowanie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki, techniki i przepisów poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie programowania i realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych z konkurencji lekkoatletycznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych

 

Wymagania wstępne

Znajomość metod i zasad nauczania lekkoatletyki w placówkach szkolnych oraz metodyki, techniki i przepisów wybranych konkurencji lekkoatletycznych.

 

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Charakterystyka lekkiej atletyki, jako dyscypliny sportu, konkurencje la i przepisy, podział na kategorie wiekowe, rodzaje zawodów. Organizacja zawodów- komitet organizacyjny i jego działalność, komisje sportowe i ich funkcje podczas zawodów lekkoatletycznych, bezpieczeństwo podczas zawodów lekkoatletycznych. Podstawy treningu sportowego dzieci i młodzieży.

Treści laboratorium: Układanie kalendarza imprez, scenariusza i programu minutowego zawodów lekkoatletycznych, organizacja zawodów lekkoatletycznych, sporządzanie dokumentacji po odbytych zawodach

 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, metoda podająca, poglądowa, syntetyczno-analityczna, pokaz, obserwacja, dyskusja problemowa, praca w grupach – projekt, zajęcia w terenie

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 50% punktów.

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie testu z progami punktowymi minimum 50% punktów, ocena wykonania grupowego projektu, ocena prac wykonanych przez studentów (kalendarz imprez, scenariusz, program minutowy zawodów lekkoatletycznych, dokumentacja z przeprowadzonych zawodów). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z konwersatorium i egzaminu

Literatura podstawowa

1. Stawczyk Z., 1999, (red.) Zarys lekkoatletyki. AWF Poznań.

2. Stawczyk Z., 1998, Gry i zabawy lekkoatletyczne. Poznań .

3. Iskra J., 2006, Lekkoatletyka . Katowice

4. Przepisy zawodów w lekkoatletyce, 2008, PZLA Warszawa.

5. Szelest Z., Sulisz S., Lekkoatletyka. Zbiór ćwiczeń ogólnych i specjalnych. Warszawa 1985

6. Sulisz S., Lekkoatletyka dla najmłodszych. Warszawa 1996

7. Iskra J. 2004, „Lekkoatletyka: podręcznik dla studentów”. Wydawnictwo AWF w Katowicach

8. Iskra J., Skowronek T., Szade B., Walaszczyk A., 2005, Metodyka nauczania lekkoatletyki w szkole. AWF, Katowice

Literatura uzupełniająca

1. Barankiewicz: S. Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W-wa 1998. Zienkowicz (red): Lekka atletyka. Technika - Metodyka - Ćwiczenia Specjalne. Warszawa 1993.

2. Żukowski R., Rzut oszczepem. MAW Warszawa 1988

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 19:57)