SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odnowa biologiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odnowa biologiczna
Kod przedmiotu 12.6-WF-OB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z celem, zasadami, warunkami stosowania odnowy biologicznej w procesie treningu i szkolenia sportowego. Wprowadzenie podstawowych wiadomości o zabiegach fizykalnych, masażu i fizjoterapii stosowanych w odnowie biologicznej.  Wskazanie metod i środków stosowanych w procesie optymalizacji wypoczynku zawodnika. Zdobycie umiejętności praktycznych koniecznych do programowania, organizacji i realizacji odnowy biologicznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu, anatomii, fizjologii człowieka, treningu.

Zakres tematyczny

Wykład: definicje, zadania, środki i metody stosowane w odnowie biologicznej. Biologiczne, pedagogiczne i psychologiczne środki odnowy biologicznej stosowane we wspomaganiu wypoczynku i treningu fizycznego. Zabiegi fizykalne stosowane w odnowie biologicznej: masaż, rodzaje, podstawowe techniki, wpływ na organizm, wskazania i przeciwwskazania; termoterapia, hydroterapia, fototerapia,  magnetoterapia, ultradźwięki, elektroterapia, laseroterapia. System odnowy biologicznej, zasady stosowania jej środków, programowanie odnowy biologicznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych.

Ćwiczenia: praktyczne zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi środkami odnowy biologicznej–masażem sportowym, zabiegami w środowisku wodnym, sauną, krioterapią oraz wybranymi zabiegami z zakresu fizykoterapii. Obserwacja wykonywania zabiegów fizykalnych w ośrodku odnowy biologicznej. Programowanie oddziaływania fizjoterapeutycznego w urazach mięśni, ścięgien, stawów, kości i urazach nerwów obwodowych. Praca w grupach nad opracowaniem programów odnowy biologicznej w poszczególnych okresach procesu treningowego z uwzględnieniem różnych dyscyplin sportowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa

Ćwiczenia: praca w grupach– projekt, metoda poglądowa, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie testu z progami punktowymi. Warunkiem  zdania egzaminu jest zdobycie minimum 50% punktów z możliwych do zdobycia. Student jest dopuszczany do zaliczenia wykładów na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia:  Ocenie podlegają: kolokwium sprawdzające wiedzę, zadania praktyczne, wykonanie projekt grupowego. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

 

  1. Dobrzański T. Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Sport i Turystyka Warszawa 1989.
  2. Gieremek K. Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Wyd. HasMed Katowice 2000.
  3. Kasperczyk T. Fenczyn J. Podręcznik odnowy psychosomatycznej. PZWL Warszawa 1996.
  4. Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Biosport, Kraków 2007.
  5. Podgórski T. Masaż w rehabilitacji i sporcie. AWF, Warszawa 1992.
  6. Nelson G.J. Anatomia stretchingu: ilustrowany przewodnik jak poprawić elastyczność i siłę mięśni, Wyd. Studio Astropsychologii, Białystok 2011.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 01-09-2016 20:09)