SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe: nauki społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe: nauki społeczne
Kod przedmiotu 16.1-WF-SD:NS2
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy studenta z wybranego obszaru zainteresowań. Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej (w tym w zakresie biologicznych i społecznych podstaw wychowania fizycznego, rekreacji i sportu). Nauczenie studenta tworzenia koncepcji projektu pracy magisterskiej, systematyki tekstu, wyboru właściwych metod statystycznych do opracowania zebranego materiału, poprawnego układu zebranego i opracowanego materiału. Przedstawienie metod statystycznych i ich praktyczne zastosowanie. Nabycie doświadczenia w pisaniu tekstu naukowego. Napisanie pracy dyplomowej.

 

Wymagania wstępne

Posiadanie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Wiedza i umiejętności z zakresu metod, technik i narzędzi badawczych oraz analiz statystycznych.

 

Zakres tematyczny

Zaproponowanie ogólnej tematyki seminarium, ustalenie indywidualnych zainteresowań poznawczych uczestników seminarium. Technika pisania pracy dyplomowej (język , przypisy, spis treści, bibliografia, tytuły rozdziałów, itd.). Sprecyzowanie tematów prac dyplomowych. Poszukiwanie i wstępna orientacja w literaturze przedmiotu, ocena jej przydatności i dokonywanie selekcji. Praktyczne i teoretyczne znaczenie podjętego tematu. Metody statystycznego opracowania materiału. Redagowanie planu pracy dyplomowej, przygotowanie koncepcji projektu. Projektowanie rozwiązań na podstawie diagnozy. Realizacja projektu: przygotowanie i przedstawienie prezentacji koncepcji i realizacji projektu. Umiejętność formułowania stwierdzeń i wniosków, opis koncepcji i realizacji własnego projektu.

Metody kształcenia

Zaproponowanie ogólnej tematyki seminarium, ustalenie indywidualnych zainteresowań poznawczych uczestników seminarium. Technika pisania pracy dyplomowej (język , przypisy, spis treści, bibliografia, tytuły rozdziałów, itd.). Sprecyzowanie tematów prac dyplomowych. Poszukiwanie i wstępna orientacja w literaturze przedmiotu, ocena jej przydatności i dokonywanie selekcji. Praktyczne i teoretyczne znaczenie podjętego tematu. Metody statystycznego opracowania materiału. Redagowanie planu pracy dyplomowej, przygotowanie koncepcji projektu. Projektowanie rozwiązań na podstawie diagnozy. Realizacja projektu: przygotowanie i przedstawienie prezentacji koncepcji i realizacji projektu. Umiejętność formułowania stwierdzeń i wniosków, opis koncepcji i realizacji własnego projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze II jest przygotowanie przez studenta koncepcji pracy, znajomość literatury w wybranym przez studenta obszarze tematycznym, przedstawienie planu i harmonogramu realizacji projektu, wykazanie postępu w prowadzeniu badań, gromadzeniu materiałów i literatury.

Literatura podstawowa

 1. Hajduk E., Hipoteza w badaniach pedagogicznych. Poradnik dla studentów. WSP Zielona Góra, 1983.
 2. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 2003.
 3. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, 1995.
 4. Drozdowski Zb., Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej, AWF Poznań, 1987.
 5. Grabik  J., Promocja aktywności fizycznej, AWF Gdańsk, 1997.
 6. Gerstenkorn A., Palenie tytoniu wśród studentów stomatologii. Zdrowie Publiczne, 1, 12-15, 1995.
 7. Gerstenkorn A., Suwała M., Picie alkoholu przez studentów, Zdrowie Publiczne, 1, 59-62.
 8. Jopkiewicz A., Markowska M., Przechodni A., Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów WSP w Kielcach [w:] Mierniki zachowań zdrowotnych, Ingi, Warszawa, 2000, 66-74.
 9. Krzych Ł., Analiza stylu życia studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Zdrowie Publiczne 1, 67-70, 2004.
 10. Lisicki T., Kosińska E., Krytycznie o badaniach czasu wolnego młodzieży akademickiej, Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, t. 5, 49-57, 2010.
 11. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Lisicki T. (red. naukowy), Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów. Studium badawcze, Uniwersytet Zielonogórski, 2012.
 13. Jopkiewicz A.,  Nowak St. (red.), Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży – implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, 2013.
 14. Asienkiewicz A., Skorupka E., Tatarczuk J., Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza UZ, 2015.
 15. Tatarczuk J., Niektóre problemy dojrzewania dziewcząt w świetle uwarunkowań społecznych i morfologicznych [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, (red.) Zagórski J., Skład M., Instytut Medycyny Wsi, 176-185, Lublin 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 07:51)