SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka treningu sportowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka treningu sportowego
Kod przedmiotu 16.1-WF-TiMTS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami teorii sportu;
 • Określenie miejsca i roli teorii sportu w systemie szkolenia sportowego oraz w programie studiów w uczelni wychowania fizycznego;
 • Wykazanie interdyscyplinarnego charakteru teorii sportu jako nauki.
 • Pokazanie miejsca teorii sportu w systemie nauk o kulturze fizycznej;
 • Prezentacja nowych tendencji w procesie treningu sportowego;
 • Opanowanie umiejętności samodzielnego programowania procesu treningowego, kontroli efektów oraz korygowania jego przebiegu

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu teorii sportu, fizjologii ogólnej człowieka, podstaw pedagogiki i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Struktura treningu sportowego.

Zasady prowadzenia kontroli w sporcie.

Technika sportowa jako specyficzny przejaw zdolności motorycznych.

Taktyka prowadzenia walki sportowej a efektywność procesu treningowego.

Metody, formy, środki treningowe.

Etapy procesu treningowego – ich typowe cele i zadania.

Wczesna specjalizacja sportowa – jej pozytywne i negatywne aspekty.

Zastosowanie metod modelowania w procesie treningu sportowego.

 

Laboratoria:

 1. Struktura treningu sportowego
 2. Sposoby rejestracji obciążeń treningowych
 3. Przygotowanie techniczno-taktyczne w sporcie
 4. Kontrola efektywności procesu treningowego
 5. Kryteria testu i warunki jego prowadzenia
 6. System szkolenia sportowego
 7. Planowanie procesu treningowego

Metody kształcenia

Metody słowne; wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Metody eksponujące: film, pokaz. Metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę obejmuje materiał ćwiczeniowy, warunkiem zaliczenia jest otrzymanie przez studenta minimum 3 pozytywnych ocen cząstkowych z pięciu pytań jakie są mu zadawane podczas sprawdzianu, aby uzyskać ocenę pozytywną z pytania cząstkowego student musi wykazać się minimum 50% wiedzą jaka była mu zaprezentowana na zajęciach.

 

Wykłady: egzamin na ocenę obejmuje materiał wykładowy i ćwiczeniowy, warunkiem zdawania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie przez studenta minimum 50% punktów z możliwych do otrzymania z testu.

Literatura podstawowa

1.      Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999. AWF.

2.      Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991. RCMSzKFiS

3.      Sozański H. (red.): Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999. RCMSzKFiS.

4.      Sozański H.: Wybrane aspekty kwalifikacji dzieci i młodzieży do sportu i treningu. PFSM Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1.      Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, Warszawa, 2003.

2.      Prus G.: Przygotowanie kondycyjne w sporcie. AWF, Katowice, 2003. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne 152

3.      Sozański H. (red.): Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. Warszawa 1994. RCMSzKFiS.

4.      Raczek J., Młynarski W., Ljach W.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF, Katowice, 2002.

5.      Rynkiewicz T. Kajakarstwo klasyczne, AWF Poznań 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mateusz Rynkiewicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 08:42)