SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne
Kod przedmiotu 16.1-WF-ND:NBBSI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy z obszaru nauk biologicznych. Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Nabycie doświadczenia w pisaniu tekstu naukowego. Zapoznanie  studentów z formami opracowania wyników badań  oraz ich interpretacją, technikami pisania pracy dyplomowej. Przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Posiadanie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku (w tym z antropologii, ekologii człowieka, biologii, antropomotoryki, fizjologii, biochemii, promocji zdrowia). Wiedza i umiejętności z zakresu metod, technik i narzędzi badawczych oraz analiz statystycznych.

Zakres tematyczny

Realizacja badań do pracy magisterskiej. Opracowanie statystyczne i graficzne wyników badań. Zapoznanie studentów z  umiejętnością interpretowania wyników badań. Umiejętność formułowania stwierdzeń i wniosków. Przygotowanie studentów do obrony pracy dyplomowej - magisterskiej.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, pokaz, prezentacja studentów, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, praca indywidualna ze studentem, metoda analityczna, metoda syntetyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze III jest przygotowanie przez studenta prezentacji (raportów) z realizacji projektu.

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze IV jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa

1.Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Komitet Etyki w Nauce PAN, Warszawa 2001.

2.Drozdowski Z.: Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej. AWF, Poznań 1987.

3.Drozdowski Z.: Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1988.

4.Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF Poznań 1998.

5.Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003.

6.Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R.: Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014.

7.Malinowski A.: Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Uniwersytet Zielonogórski 1999.

8.Malinowski A.: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

9.Malinowski A., Strzałko J.(red.): Antropologia. PWN, Warszawa-Poznań 1989.

10.Osiński W.: Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.

11.Osiński W. (2013), Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. PZWL, Warszawa.

12.Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.

13.Sirojć Z.: Przygotowanie pracy dyplomowej, poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

14.Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Wandycz A.: Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

15.Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. PWN, Warszawa 2005.

16.Wolański N.: Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

  • Jegier A., Nazar K., Dziak A.(2013), Medycyna sportowa, PZWL, Warszawa.
  • Kozieł S., Nowak-Szczepańska N., Gomuła A.: Antropologiczne badania dzieci i młodziezy w Polsce w latach1966 - 2012. Zmiany sekularne i zróznicowanie społeczne. PAN, Zakład Antropologii, Wrocław 2014.
  • Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik dla studentów.  PWN, Warszawa 2008.
  • Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 11:28)