SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia sportu
Kod przedmiotu 14.2-WP-WF-SS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Kinal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów ze sportem jako zjawiskiem społecznym. Opanowanie przez studentów teorii i terminologii socjologicznej użytecznej do opisu i rozumienia zjawisk społecznych w zakresie sportu.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu z socjologii ogólnej

Zakres tematyczny

Wykłady:

Wybrane kluczowe pojęcia z zakresu socjologii ogólnej (socjalizacja, grupa społeczna, kontrola społeczna i dewiacje), Socjologia sportu:

historia subdyscypliny, definicyjne ujęcia sportu, socjologiczne aspekty sportu; Socjalizacja do sportu: czynniki sprzyjające, kanały i mechanizmy, desocjalizacja; Dewiacje w sporcie: formy i przejawy zachowań dewiacyjnych, dewiacja pozytywna/negatywna, stanowiska etyczne wobec dewiacji; Kariera sportowa: specyfika zawodu sportowca, typy sportowych migrantów, uwarunkowania odchodzenia ze sportu; Kobiety w sporcie: męski rodowód sportu, stereotypy kulturowe kobiecości a wymogi stawiane przez rolę sportsmenki; Społeczne funkcje sportu: sport jako awangarda przemian społecznych, sport jako „wentyl bezpieczeństwa” dla niepoprawności politycznej; Współczesne formy i przejawy kibicowania: typy kibiców, stadionowe i poza stadionowe formy aktywności kibiców; Sport w mediach: wizerunek sportu i sportowca w przekazach medialnych, społeczności kibiców w Internecie;

Ćwiczenia:

Sport amatorski a zawodowy – od wspólnoty do rywalizacji; Chuligaństwo stadionowe – zapobieganie i zwalczanie; Społeczne aspekty sportu osób niepełnosprawnych; Sporty ekstremalne – specyfika, uwarunkowania społeczne; Sport w obliczu zmian klimatycznych – aspekty społeczne; Przejawy komercjalizacji aktywności fizycznej i sportowego stylu życia;

Metody kształcenia

Wykład; dyskusja problemowa; praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: praca pisemna, aktywność

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną powyższych ocen.

Literatura podstawowa

Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, Warszawa 2011

Heinemann Klaus, Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa 1989.

Kamykowski S., (red.), Socjologia sportu : szkice empiryczne, Warszawa : Fundacja Na Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2014.

Krawczyk Z., Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2000

Rogowski Ł, Skrobacki R., (red.),Społeczne zmagania ze sportem, Poznań 2011

Sekuła-Kwaśniewicz H., Sport zawodniczy a style życia. Studium socjologiczne kobiet czynnych w sporcie, Kraków 2011

Literatura uzupełniająca

Sieradzan J., Sport między sacrum a szaleństwem. W: Edukacja poprzez sport, Dziubiński Z. (red.), Warszawa 2004

Woźniak W. (red.), Sport w dyskursie – dyskurs sportu. Przegląd Socjologii Jakościowej t. XI nr 2 31 maja 2015

Sahaj T., Ideologia a sport, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 1-2

Dunning E. O emocjach w sporcie i wypoczynku. W: Socjologia codzienności, red. Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Kinal (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 17:55)