SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Struktura treningu sportowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Struktura treningu sportowego
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-STS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie w podstawową problematykę teorii treningu sportowego. Poznanie zasad technologii, organizacji, kontroli i kierowania procesem treningowym. Przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju sportu wyczynowego i profesjonalnego, systemów naboru i selekcji do szkolenia i współzawodnictwa. Wyposażenie w system wiedzy i podstawowych umiejętności z zakresu technologii treningu sportu dzieci i młodzieży, umożliwiający podjęcie pracy szkoleniowej i kierowanie treningiem sportu wyczynowego i profesjonalnego na wszystkich poziomach szkolenia.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu teorii sportu, fizjologii ogólnej człowieka, podstaw pedagogiki i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia i kierunki rozwoju wiedzy o treningu. Teoria treningu a teoria sportu. Wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej podstawą naukowego kierowania procesem treningowym. Kierowanie systemem szkolenia sportowego. Organizacja kontroli procesu treningowego i działalności sportowej. Nauczanie techniki sportowej na różnych etapach szkolenia treningowego. Style pedagogicznej pracy trenera a jej efektywność.

Metody kształcenia

Metody słowne; wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Metody eksponujące: film, pokaz. Metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 50% punktów.

Literatura podstawowa

1.    Bajdziński M., Rokita M. (2011): Teoria treningu tańca sportowego. Monografia Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1-322, Zielona Góra. 
2.    Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999. AWF.
3.    Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991. RCMSzKFiS.
4.    Rokita M., Bajdziński M. (): Podstawy teorii treningu motorycznego w sportowym tańcu towarzyskim. AWF w Poznaniu, PTT, Gorzów Wlkp. – Kraków, 20061- 241. 
5.    Sozański H. (red.): Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999. RCMSzKFiS.
6.    Sozański H.: Wybrane aspekty kwalifikacji dzieci i młodzieży do sportu i treningu. PFSM Warszawa 2005
7.    Perkowski K., Śledziewski D.: Metodyczne podstawy treningu sportowego. RCMSzKFiS, Warszawa, 1998.
8.    Zaporożanow W.,Sozański H.: Dobór i kwalifikacja do sportu. Warszawa 1997. RCMSzKFiS
 

Literatura uzupełniająca

1.    Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, Warszawa, 2003.
2.    Prus G.: Przygotowanie kondycyjne w sporcie. AWF, Katowice, 2003.
3.    Sozański H. (red.): Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. Warszawa 1994. RCMSzKFiS.
4.    Raczek J., Młynarski W., Ljach W.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF, Katowice, 2002.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mateusz Rynkiewicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 08:51)