SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych
Kod przedmiotu 13.9-WL-WF-WMzNP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze zmiennością biologiczną człowieka, jej przyczynami i przejawami, a także zasadami diagnostyki i oceny rozwoju biologicznego człowieka na użytek wychowania fizycznego i sportu.

Wymagania wstępne

Wiadomości z anatomii, antropologii, fizjologii, biochemii, geografii i socjologii

Zakres tematyczny

Wykłady: Zapoznanie studenta z biospołecznymi skutkami ewolucyjnych przemian człowieka. Zmienność ontogenetyczna w  różnych fazach rozwoju człowieka. Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie. Zróżnicowanie współczesnej populacji ludzkiej. Wiek rozwojowy i metody jego oceny. Praktyczna ocena procesu wzrastania dziecka, norma jako biologiczny układ odniesienia. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy. Dymorfizm płciowy człowieka. Chronobiologia w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Etyczne aspekty badań człowieka.

Metody kształcenia

Metoda podająca, poglądowa (plansze, rzutopisy), projekcja multimedialna, metoda projektu - projekt indywidualny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną w formie pisemnej (testowo-opisowej), zgodnie z podanymi kryteriami na podstawie testu z progami punktowymi. Test obejmuje pytania zamknięte i otwarte. Ocena pozytywna to zdobycie minimum 51% punktów. Ocena pisemnego projektu indywidualnego.

Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje dwie składowe: 1 – ocenę testu z części wykładowej (50 % oceny) oraz 2- ocenę pisemnego projektu indywidualnego (50 %). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną dwóch składowych. 

Literatura podstawowa

 1. Drozdowski Z.: Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1988.
 2. Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF, Poznań 1998.
 3. Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R.: Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 4. Nowicka E.: Świat człowieka - świat  kultury. PWN, Warszawa 2004.
 5. Osiński W.: Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.
 6. Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Wandycz A.: Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 7. Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. PWN, Warszawa 2005.
 8. Wolański N.: Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. PWN, Warszawa 2008.
 9. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Komitet Etyki w Nauce PAN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 • Kozieł S., Nowak-Szczepańska N., Gomuła A.: Antropologiczne badania dzieici i młodzieży w Polsce w latach 1966 - 2012. Zmiany sekularne i zróznicowanie społeczne. PAN, Zakład Antropologii, Wrocław 2014.
 • Malinowski A.: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 • Malinowski A.: Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Uniwersytet Zielonogórski 1999.
 • Malinowski A., Strzałko J.(red.): Antropologia. PWN, Warszawa-Poznań 1989.
 • Osiński W.: Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
 • Przegląd Antropologiczny.
 • Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik dla studentów.  PWN, Warszawa 2008.1.       Malinowski A.: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.nań 1989

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-09-2016 15:05)