SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy geriatrii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy geriatrii
Kod przedmiotu 12.9-WF-PG
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z działem medycyny dotyczącym fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów starszego wieku. Zwrócenie uwagi na możliwości profilaktyki i zapobiegania niepełnosprawności, powodującym wyizolowanie społeczne.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w toku realizacji studiów na I stopniu zwłaszcza w zakresie anatomii, fizjologii i biochemii.

 

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Definicja, przedmiot i zakres geriatrii. Procesy starzenia się ludności- przyczyny, etapy i konsekwencje. Charakterystyka populacji osób starszych w Polsce.
 2. Biologiczne i społeczne aspekty starzenia się człowieka.
 3. Fizjologiczne i patologiczne starzenie się człowieka.
 4. Kompleksowa ocena i opieka geriatryczna. Typy niepełnosprawności w podeszłym wieku.
 5. Fizjologiczne zmiany w organizmie osoby starszej predysponujące do rozwoju schorzeń.
 6. Wielkie zespoły geriatryczne (otępienie, majaczenie, depresja, omdlenia, niesprawność ruchowa, upadki, odleżyny, nietrzymanie moczu i stolca).
 7. Najczęstsze schorzenia w geriatrii, wielochorobowość i wielolekowość w podeszłym wieku.
 8. Zespół metaboliczny- genetyka, rozpoznanie i epidemiologia
 9. Aktywność fizyczna i styl życia jako forma niefarmakologicznego postępowania w zespole metabolicznym.

Laboratoria:

 1. Choroby układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, OZW).
 2. Choroby układu oddechowego ( przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby zapalne dróg oddechowych, gruźlica).
 3. Choroby układu pokarmowego.
 4. Choroby metaboliczne w tym cukrzyca wieku starczego.
 5. Choroby otępienne (otępienie typu Alzheimerowskiego, otępienie naczyniopochodne, delirium).
 6. Choroby układu ruchu- osteoporoza, choroby zwyrodnieniowe.
 7. Choroby układu moczowo - płciowego.
 8. Choroby nowotworowe.
 9. Choroby endokrynologiczne.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja problemu i omawianie sytuacji klinicznych związanych z chorobami osób starszych. Przygotowanie tematu w formie prezentacji na podstawie literatury przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu są dwa kolokwia w semestrze w formie testu. Jedno pytanie otwarte związane z rozwiązaniem sytuacji, w której należy podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w punktacji 0-10 punktów oraz 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru w punktacji 0-1. Student otrzymuje zaliczenie po uzyskaniu 70 % prawidłowych odpowiedzi, ocena dobra 85% prawidłowych odpowiedzi, natomiast uzyskanie 95% prawidłowych odpowiedzi odpowiada ocenie bardzo dobrej. Ocena końcowa jest w 80% średnią arytmetyczną z obu testów z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa w zajęciach na podstawie przygotowania prezentacji - 20% oceny końcowej.

Literatura podstawowa

 1. Rosenthal T. (red.): Geriatria. Czelej, Lublin 2009.
 2. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Karasek M (red.): Aspekty medyczne starzenia się człowieka. Łódzkie Towarzystwo naukowe, Łódź 2008. 
 4. Grodzicki T. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2007.
 5. Manthorpe J., Iliffe S. Depresja wieku podeszłego. PZWL Warszawa 2010.
 6. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i
 7. Rehabilitacja, PWN, Warszawa 2013.
 8. Abrams W. B., Berkow R: Podręcznik geriatrii. Partner i Urban, Wrocław, 1999.
 9. Jabłoński L. (red). Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii. Czelej Lublin 2000
 10. Kocemba J., Grodzki T.(red).: Zarys gerontologii klinicznej. MCKP UJ, Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.,(red.) Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2009.
 2. Jakubowska H., Raciniewska A., Rogowski Ł. Patrząc na starość. UAM Poznań 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 25-09-2016 23:14)