SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia starzenia się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia starzenia się
Kod przedmiotu 14.4-WL-WF-PSS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii starzenia się człowieka, kluczowych pojęć i mechanizmów prowadzących do zmian psychicznych w okresie starzenia się oraz konsekwencji indywidualnego procesu starzenia się jednostki dla jej funkcjonowania społecznego i zdrowotnego

Wymagania wstępne

Student potrafi wyjaśnić i opisać pojęcia z zakresu psychologii ogólnej i rozwoju człowieka w cyklu życia oraz analizować zjawiska społeczne zachodzących w rodzinie i społeczeństwie

Zakres tematyczny

Psychologiczne starzenie się człowieka; straty w starości i teorie coping w fazie starości, starzenie się w teoriach ego. Problem początku starości w aspekcie psychologicznym. Kryzysy psychologiczne w okresie starości człowieka- indywidualizacja procesu starzenia się. Gerontofobia i zjawisko ateizm.

Funkcjonowanie psychiczne jednostki w związanych z wiekiem chorobach auto neurodegeneracyjnych

Problemy w komunikacji z osobami w okresie późnej dorosłości

Metody kształcenia

Praca z książką, klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa, prezentacje


 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie 80% wyniku z testu. Zaliczenie z ćwiczeń student uzyska w wyniku obecności na zajęciach( 90%) i pozytywnej oceny z merytorycznej aktywności na ćwiczeniach. Na ocenę merytoryczną aktywności składa się: znajomość zdanych treści, umiejętność analitycznego myślenia przy omawianiu materiału teoretycznego i możliwości zaplanowania działań wspierających ludzi starych. 

Literatura podstawowa

  1. Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i S-ka

  2. Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Psychologia starzenia się i starości / Maria Sułowska. – Warszawa : PWN, 1989. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Józef Rembowski. – Warszawa : PWN, 1984.

  2. Starość i osobowość / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

  3. Starość i osobowość / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002

  4. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego / pod red. Stefana Krzywińskiego. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 13:08)