SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

FILOZOFIA - egzamin doktorski, dyscyplina dodatkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu FILOZOFIA - egzamin doktorski, dyscyplina dodatkowa
Kod przedmiotu 08.1-WF-FiAT-F-ED- 16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych problemów filozofii nauki.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Filozofia nauki XIX i XX w.

Metody kształcenia

 1. Samodzielna praca doktoranta – czytanie zaproponowanych mu tekstów (doktorant zapoznaje się z jednym ogólnym opracowaniem oraz z jednym tekstem źródłowym; zachęcany jest również do skorzystania z adekwatnych do nich pozycji zaproponowanych w literaturze uzupełniającej; na ich podstawie opracowywane zostają zagadnienia/pytania na egzamin).

 2. Udział w konsultacjach – doktorant może przyjść dowolną ilość razy na konsultacje celem omówienia lub wyjaśnienia zagadnień które sprawiają mu problemy lub są dla niego szczególnie interesujące.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny, odpowiedź na 3 pytania z listy problemów/pytań dostarczonej wcześniej zdającemu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Opracowania ogólne:

 • Adam Grobler, Metodologia nauk;

 • Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana;

 • Kazimierz Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe;

Teksty źródłowe:

 • Pierre Duhem, Kilka refleksji na temat fizyki eksperymentalnej, w: Szlachcic, Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu;

 • Paul K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?;

 • Paul K. Feyerabend, Przeciw metodzie;

 • Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, w: Artur Koterski (opracowanie), Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie;

 • Larry Laudan, Zgon problemu demarkacji, w: Zbysław<!-- --> Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem , „RRR” 31, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 63-79;

 • Thomas S. Kuhn, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu;

 • Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych;

 • Imre Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych;

 • Henri Poincarè, Nauka i hipoteza;

 • Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego;

Literatura uzupełniająca

 • Magdalena Górna, Założenia filozoficzne w nauce. Szkic historyczno-kulturoznawczy, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 2012, LI, 3-20

 • Kazimierz Jodkowski, Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda;

 • Krzysztof Kilian, Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda. Część I. Program metodologiczny;

 • Artur Koterski, Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego;

 • Artur Koterski, Falsyfikacjonistyczne krytetria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki;

 • Wojciech Sady; Wstęp w: Imre Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych;

 • Barbara Stanosz, Wstęp, w: Rudolf Carnap, Logiczna składnia języka;

 • Krzysztof Szlachcic, Filozofia nauk empirycznych Pierre’a Duhema;

 • Krzysztof Szlachcic (wstęp i wybór tekstów), Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu;

 • Irena Szumilewicz, Poincarè;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 17:34)