SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

JĘZYK ANGIELSKI - egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI - egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego
Kod przedmiotu 09.0-WF-FiAT-JA-ED-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Grażyna Czarkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozwijanie sprawności rozumienia tekstów specjalistycznych, artykułów naukowych zawierających treści zgodne z tematyką pracy doktorskiej. Wykorzystanie funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim w piśmie i w mowie.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie biegłości B1+/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zakres tematyczny

Materiał leksykalny i gramatyczny umożliwiający pogłębienie następujących umiejętności:

  • rozumienie tekstów specjalistycznych,

  • stosowanie struktur charakterystycznych dla rejestru języka specjalistycznego,

  • rozumienie pytań z zakresu prac naukowo-badawczych studenta i udzielanie odpowiedzi,

  • wymiana informacji dotyczących tematyki pracy doktorskiej,

  • aktywne prowadzenie dyskusji na tematy specjalistyczne związane z tematyką pracy doktorskiej,

  • znajdowanie informacji w angielskiej literaturze fachowej.

Metody kształcenia

Rozmowa, dyskusja, praca z tekstami zawierającymi treści przedmiotowe, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 1 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 74 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

  1. Artykuły naukowe z zakresu prac naukowo-badawczych studenta.

  2. Artykuły naukowe związane z tematyką pracy doktorskiej.

Literatura uzupełniająca

1. FCEUse of English by V. Evans

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 15:08)