SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

DYSCYPLINA PODSTAWOWA - egzamin doktorski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu DYSCYPLINA PODSTAWOWA - egzamin doktorski
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-DP-ED-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Leoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zdobycie uporządkowanej wiedzy w zakresie fizyki/astronomii z uwzględnieniem tematyki rozprawy doktorskiej wraz umiejętnością jej przekazania.

Wymagania wstępne

Znajomość wiedzy ogólnej z fizyki/astronomii zdobytej podczas całych studiów pogłębiona o zagadnienia specjalistyczne związane z przedmiotem rozprawy doktorskiej.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny określony programem studiów III stopnia z uwzględnieniem problemów związanych z zagadnieniami poruszanymi w pracy doktorskiej.

Metody kształcenia

Praca własna studenta uzupełniona konsultacjami z promotorem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena egzaminu doktorskiego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 -
Łącznie 120 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Podręczniki akademickie oraz publikacje naukowe w zakresie tematyki egzaminu.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 17:43)