SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

JĘZYK ANGIELSKI -- sprawdzenie znajomości fachowego słownictwa w mowie i piśmie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI -- sprawdzenie znajomości fachowego słownictwa w mowie i piśmie
Kod przedmiotu 09.0-WF-FiAT-F-ED-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 0 0 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Weryfikacja umiejętności językowych studenta w zakresie specjalistycznego słownictwa właściwego dla kierunku studiów doktoranckich.

Wymagania wstępne

Realizowanie badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Zakres tematyczny

Specjalistyczne angielskojęzyczne słownictwo naukowe wchodzące w zakres fizyki oraz astronomii.

Metody kształcenia

Korzystanie z fachowej literatury angielskojęzycznej oraz redagowanie tekstów naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test składa się z dziesięciu problemów językowych, przede wszystkim ze słownictwa, z których należy rozwiązać siedem, aby zaliczyć test.

Rozmowa weryfikująca jest oceniana przez dwóch egzaminatorów jako „zaliczona”, bądź „niezaliczona”.

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obydwu części.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 1 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 26 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

Angielskojęzyczna literatura fachowa związana z realizacją programu studiów oraz z prowadzonymi badaniami naukowymi.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 15:28)