SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład III-A - Teoria chaosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład III-A - Teoria chaosu
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-W-III-A-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. Krzysztof Stasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych metod wykorzystywanych w nowoczesnej i multidys-cyplinarnej dziedzinie zajmującej się procesami chaotycznymi w złożonych systemach fizycznych i biologicznych. Zastosowania tych metod obejmują turbulencje w płynach i w plazmie kosmicznej, nieregularności w systemach biologicznych, dynamika wzrostu populacji, reakcjach chemicznych, ruchów grup gwiazdowych, dynamika transportu i wielu innych dziedzin. Wykład omawia również problemy bifurkacji, fraktali i systemów z samoorganizującą krytycznością.

Wymagania wstępne

matematyka, fizyka uniwersytecka

Zakres tematyczny

Przepływy i równania różniczkowe.

Punkty stałe, siodłowe i bifurkacje.

Nieliniowe i tłumione oscylatory.

Bifurkacje i katastrofy.

Portrety fazowe i mapy Poincare.

Równania i mapowanie Lorenza.

Dziwne atraktory.

Wykładniki Lyapunowa i początki chaosu.

Mapy dyskretne, iteracyjne.

Fraktale i wymiary korelacyjne.

Układy stochastyczne.

Systemy z samoorganizującą krytykalnością.

Metody kształcenia

Wykład, seminarium.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 85 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] E. Ott, Chaos w układach dynamicznych, WNT Warszawa 1997.

[2] S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos, Perseus Books, 1994

[3] Armin Fuchs, Nonlinear Dynamics in Complex Systems, Springer, 2013.

Literatura uzupełniająca

[1] G. L. Baker i J. P. Gollub, Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, PWN, 1993.

[2] M. J. Aschwanden (editor) Self-organized Criticality Systems, Open Academic Press, 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 18:32)