SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozprawa doktorska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozprawa doktorska
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-RD-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Leoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 0 0 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowych studiów oraz pisania prac licencjackiej i magisterskiej. Sprecyzowane stanowisko studenta na temat własnych zainteresowań badawczych oraz pogłębiona znajomość literatury przedmiotu, a także dokonań naukowych w wybranym obszarze badawczym, związanym z tematyką dysertacji.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny związany z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej.

Metody kształcenia

Konsultacje z promotorem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ukończenie wszystkich etapów przygotowania rozprawy i jej akceptacja przez promotora.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 200 -
Łącznie 290 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 7 -
Łącznie 10 -

Literatura podstawowa

Podręczniki akademickie, oryginalne opublikowane artykuły naukowe związane z tematyką rozprawy oraz materiały polecane przez promotora.

Literatura uzupełniająca

[1] Cempel Czesław, Jak pisać i publikować pracę naukową, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, oai:www.wbc.poznan.pl:8889

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 14:57)