SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anatomia i fizjologia narządów mowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anatomia i fizjologia narządów mowy
Kod przedmiotu 12.0-WP-LOG-AFNM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Anna Bogusławska-Wilczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z anatomią i fizjologią narządów mowy, głosu i słuchu w różnych okresach życia człowieka.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Rola mózgu w powstawaniu mowy. Narządy biorące udział w powstawaniu głosu. Miejsce wytwarzania strumienia powietrza. Budowa krtani. Unerwienie i rola krtani. Budowa gardła. Rola gardła i jego unerwienie. Struktura i funkcja jamy nosowej i zatok obocznych nosa. Budowa jamy ustnej. Rozwój i budowa uzębienia człowieka. Struktura, unerwienie i rola języka. Budowa podniebienia.

Ćwiczenia

Powstawanie głosu ludzkiego. Struktury tworzące narząd słuchu człowieka. Budowa ucha środkowego
i zewnętrznego. Budowa ucha wewnętrznego. Działanie narządu słuchu. Zmienność w budowie i czynności narządu głosu, mowy i słuchu w zależności od płci i wieku.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, prezentacja, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów.

Wykład – średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Aleksandrowicz R., Mały atlas anatomiczny, Warszawa 2004 lub 2006.
  2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Anatomia kliniczna głowy i szyi, Warszawa 2008.
  3. Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.
  4. Schünke M., Schulte E., i inni, Atlas anatomii człowieka z podręcznikiem, T. 3, Głowa i neuroanatomia, Wrocław 2009.
  5. Suder E., Anatomia człowieka: podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca

Urbanowicz Z., Anatomia człowieka: słownik encyklopedyczny, Lublin 2000.

Woźniak W., Anatomia człowieka: podręcznik dla studentów i lekarzy, Wrocław 2003.

MacKinnon P., Morris J., Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej, T. 3, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 17:33)