SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaburzenia czytania i pisania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaburzenia czytania i pisania
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-ZCP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zaburzeniami czytania i pisania towarzyszącymi zaburzeniom mowy i języka, wybranymi elementami metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz możliwościami współpracy logopedy z nauczycielem specjalistą terapii pedagogicznej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu terapii pedagogicznej. Przyczyny trudności w uczeniu się. Teorie specyficznych trudności w uczeniu się.

Ćwiczenia

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi w oparciu o wybrane metody. Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i współpracy specjalistów. Prezentacje studium przypadków. Projekt diagnostyczno-terapeutyczny – samodzielna praca słuchaczy.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, dyskusja.

Ćwiczenia – praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, metoda projektu, prezentacja, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – na ocenę z wykładu składa się wynik kolokwium.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
  2. Brejnak W., Zabłocki K.J., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1998.
  3. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1998.
  4. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.
  5. Logopedia: pytania i odpowiedzi, T. 2, Opole 2003.
  6. Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca

  1. Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu u dzieci, Gdańsk 1983.
  2. Nartowska H., Opóźnienia i dysharmonie rozwoju psychomotorycznego dziecka, Warszawa 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 21:00)