SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna
Kod przedmiotu 05.0-WP-LOG-PEDE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
  • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawą programową, metodami nauki czytania i pisania.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii.

Zakres tematyczny

Wykład

Aktualna podstawa programowa dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Sylwetka dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego, jego charakterystyka w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego. Potrzeby dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego: typologia potrzeb, zaspokajanie potrzeb dziecka w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna – pojęcia, składniki, diagnozowanie.

Ćwiczenia

Rola, istota oraz cele czytania i pisania. Gotowość dzieci do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Przegląd, analiza i ocena stosowanych metod nauki czytania i pisania w ujęciu historycznym: metoda M. Falskiego, metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym E. i F. Przyłubskich, metoda barwno-dźwiękowa H. Metery, metoda fonetyczno-literowo-barwna B. Rocławskiego, Metoda Dobrego Startu
M. Bogdanowicz, wprowadzenie w świat pisma I. Majchrzak, metoda G. Domana, naturalna nauka języka W. Aye, metoda czytania oparta na integracji sensorycznej, metoda przyspieszonego czytania. Metody nauki czytania i pisania w polskich elementarzach. Tok postępowania metodycznego wynikający z danej metody nauki czytania i pisania (metoda M. Falskiego, E. i F. Przyłubskich, H. Metery, B. Rocławskiego, Metoda Dobrego Startu). Zasady kaligrafii.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – metoda projektu, praca z książką, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, metoda projektowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Kamińska A., Metody nauki czytania i pisania w edukacji przedszkolnej, Warszawa 1997.
  2. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 2011.
  3. Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Warszawa 1990.
  4. Majchrzak I., Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995.
  5. Malmquist E, Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
  6. Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

Jakowicka M., Wzbogacanie doświadczeń uczniów w kontaktach ze środowiskiem, Warszawa 1982.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 22:33)