SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonacja pozakrtaniowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonacja pozakrtaniowa
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-FPOZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Wioleta Sokal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami rehabilitacji osób laryngektomowanych.

Wymagania wstępne

Zaburzenia komunikacji językowej; metody diagnozy i terapii logopedycznej.

Zakres tematyczny

Laryngektomia. Rodzaje mowy zastępczej: mowa przełykowa, mowa gardłowa, mowa przetokowa. Metody rehabilitacji laryngektomowanych: metody klasyczne (metoda aspiracji Seemana, metoda Sterna, metoda iniekcji, metoda insuflacji, metoda Cornuta), metoda wokalistyczna Mitrinowicz, metody chirurgiczne. Warunki skutecznej rehabilitacji. Jakość życia osób laryngektomowanych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – pokaz, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, dyskusja, prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z konwersatorium składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ze studium przypadku (25%) oraz projektu (25%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Mowa laryngektomowanych, [w:] Logopedia Pytania i odpowiedzi, Opole 2001.
  2. Sokal W., Podręcznik do nauki mowy zastępczej dla osób po usunięciu krtani, Zielona Góra 2006.
  3. Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.
  4. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 23:12)