SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ortodoncja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ortodoncja
Kod przedmiotu 12.1-WP-LOG-ORTO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • IS 1Wakat
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami ortodoncji i związkiem wad zgryzowych z zaburzeniami artykulacji Umiejętność oceny warunków zgryzowych pacjentów w różnym wieku oraz oceny potrzeby leczenia ortodontycznego. Zapoznanie z aparaturą ortodontyczną i jej przeznaczeniem. Zapoznanie i wdrażanie zasad higieny jamy ustnej. Ukazanie kierunków profilaktyki ortodontyczne.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Elementy antropologii – Antropologia jako nauka. Wybrane punkty antropometryczne na głowie. Pomiary, wskaźniki, płaszczyzny głowy, klasy Angle’a. Cechy metryczne zębów. Ocena wieku osobniczego. Epidemiologiczna ocena zaburzeń zębowo-zgryzowych. Rozwój narządu żucia – Rozwój szczęki i żuchwy w życiu zarodkowym i płodowym. Rozwój uzębienia. Budowa zębów i przyzębia. Rozwój zgryzu w życiu pozapłodowym. Fizjologia układu żucia w okresie niemowlęcym. Zgryz prawidłowy – Zgryz prawidłowy w uzębieniu mlecznym. Zgryz prawidłowy w uzębieniu stałym. Badanie ortodontyczne. Przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego. Badanie kliniczne. Badania pomocnicze. Przyczyny powstawania wad zgryzu. Systematyka wad zgryzowych – Wady zgryzowe podłużne. Wady zgryzowe poprzeczne. Zaburzenia zębowe. Wady zgryzu a wady wrodzone. Wady zgryzu a wady wymowy. Profilaktyka wad narządu żucia – Profilaktyka w okresie ciąży. Profilaktyka w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Profilaktyka wieku dziecięcego. Leczenie wad zgryzu – Istota procesu leczenia ortodontycznego. Aparaty profilaktyczne. Aparaty ortodontyczne. Ekstrakcje zębów mlecznych i stałych w leczeniu ortodontycznym. Zastosowanie wszczepów w ortodoncji. Kosmetyczna korekcja kształtu zębów i wad zgryzowych. Chirurgiczne leczenie wad zgryzu. Higiena jamy ustnej – Rys historyczny. Podstawowe zasady higieny jamy ustnej. Przyrządy
i środki wspomagające higienę jamy ustnej. Higiena jamy ustnej osób z korektorami wad zgryzu.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, pokaz, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – na ocenę z wykładów składają się średnia wyników osiągniętych na kolokwium.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Gajda Z., Elementy ortodoncji w praktyce lekarza niespecjalisty, Warszawa 1984.
  2. Rokitiańska M., Podstawy ortodoncji dla logopedów, Bydgoszcz 2004.
  3. Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

  1. Błaszczewska E., Marat J., Problemy higieny jamy ustnej widzianej wczoraj i dziś, „Nowa Stomatologia” 2001, 2(7).
  2. Śmiech-Słomkowska G., Rytlowa W., Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 12:52)