SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychiatria i neurologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychiatria i neurologia
Kod przedmiotu 12.1-WP-LOG-PSNE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Wioletta Giemza-Urbanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie słuchaczy do oceny stanu psychicznego człowieka, kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawowe normy współżycia społecznego; norma a patologia; zaburzenie a choroba psychiczna; psychopatologia. Teorie powstawania zaburzeń psychicznych.

Ćwiczenia

Diagnostyka, klinika, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka poszczególnych zaburzeń psychicznych. Uregulowania prawne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, studium przypadku.

Wykład – wykład tradycyjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna ocen z kolokwium (50%) i pracy pisemnej (50%).

Wykład – średnia arytmetyczna ocen z kolokwium.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bilikiewicz A., Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2007.
  2. Radziwiłowicz P., Bilikiewicz A., Psychiatria: repetytorium, Warszawa 2008.
  3. Stirling J.D., Hellewell J.S.E., Psychopatologia, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Meyer R., Psychopatologia: jeden przypadek – wiele teorii, Gdańsk 2008.
  2. Kępiński A., Jak leczyć i poznawać człowieka, Kraków 2005.
  3. Opoczyńska M., Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą, Kraków 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 12:59)