SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geriatria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geriatria
Kod przedmiotu 12.1-WP-LOG-GER
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie procesów starzenia się ustroju oraz ostrych i przewlekłych chorób wieku starczego. Przygotowanie do pracy z osobą starszą.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku. Zaburzenia endokrynologiczne.

Ćwiczenia

Etiopatogeneza, przebieg, leczenie i profilaktyka chorób wieku starszego – zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, depresji. Psychozy starcze. Profilaktyka starzenia i rehabilitacja geriatryczna. Mowa osób starszych.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, dyskusja.

Ćwiczenia – opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, dyskusja, klasyczna metoda problemowa, prezentacja, metoda przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%) oraz z pracy pisemnej (50%).

Wykład – na ocenę z wykładów składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%) oraz z pracy pisemnej (50%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładów (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

  1. Grodzicki T. (red.), Geriatria z elementami gerontologii, Gdańsk 2007.
  2. Karasek M (red.), Aspekty medyczne starzenia się człowieka, Łódź 2008.
  3. Rosenthal T. (red.), Geriatria, Lublin 2009.
  4. Zych A., Leksykon gerontologii, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

Halik J. (red.), Starzy ludzie w Polsce: społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 00:00)