SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku
Kod przedmiotu 09.0-WP-LOG-WJP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy podstawami komunikacji językowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Źródła wiedzy o języku. Sposoby poznawania rzeczywistości językowej. Modelowanie rzeczywistości językowej. Co to jest komunikacja? Cele porozumiewania się ludzi. Rodzaje porozumiewania się ludzi. Budowanie komunikatów. Reguły komunikowania się ludzi. Pojęcie znaku, klasyfikacja, rodzaje. Współczesne kierunki w językoznawstwie. Bilingwizm.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – oceną z wykładu jest średnia arytmetyczna ocen osiągniętych na kolokwiach.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bartmiński J. (red), Współczesny język polski, Warszawa 1993.
  2. Dubisz S. (red), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1997.
  3. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.
  4. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne, Gdańsk, 2007.
  5. Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.

Literatura uzupełniająca

Rocławski B., Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, T. 1-2, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 13:07)