SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika specjalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika specjalna
Kod przedmiotu 05.0-WP-LOG-PEDS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wieloaspektową problematyką niepełnosprawności: ujęcie pedagogiczno-psychologiczno-socjologiczne, wspólnymi i swoistymi cechami poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz wspólnymi i swoistymi zasadami edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Zapoznanie z uwarunkowaniami i formami integracji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna.

Zakres tematyczny

Wykłady

Pedagogika specjalna jako nauka – podstawy metodologiczne: miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk, historia dyscypliny, przedmiot, cel i zadania, systematyka /subdyscypliny/. Paradygmaty współczesnej pedagogiki specjalnej. Podstawowa terminologia pedagogiki specjalnej. Znaczenie i zakres pojęcia osoba z niepełnosprawnością. Psychospołeczna sytuacja osób z niepełnosprawnością. Stadialność procesu adaptacji dziecka do niepełnosprawności. Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – fazy procesu przystosowania rodziców do niepełnosprawności dziecka. Zasady i kierunki pomocy pedagogiczno-terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Specjalne potrzeby edukacyjne.

Ćwiczenia

Specyfika rozwoju, proces rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z wadą wzroku – specyfika procesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, funkcjonowania społecznego; zasady rehabilitacji, formy edukacji. Osoby z wadą słuchu – charakterystyka rozwoju, procesu rehabilitacji oraz form edukacji. Funkcjonowanie osób z chorobami przewlekłymi. Dzieci przewlekle chore w środowisku rodzinnym, edukacyjnym oraz w placówce leczniczej (w szpitalu, sanatorium): charakterystyka wybranych chorób przewlekłych i ich konsekwencji dla psychospołecznego funkcjonowania dziecka, zasady oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową: charakterystyka wybranych dysfunkcji narządu ruchu oraz ich wpływu na rozwój i proces edukacji dziecka, możliwości i zasady rehabilitacji. Możliwości wyrównywania szans edukacyjnych w świetle aktualnych aktów prawnych. Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna oceny przygotowania, aktywnego udziału w zajęciach, pracy zaliczeniowej (projekt) oraz oceny z kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań, 2007.
 2. Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością, Poznań, 2010.
 3. Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności, Lublin, 2006.
 4. Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa 1992.
 5. Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa, 1990.
 6. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa, 2001.
 7. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Kraków, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Dykcik W., Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Poznań, 2005.
 2. Korzon A., Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków, 2010.
 3. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.
 4. Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J., Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących, Warszawa, 1996.
 5. Lipińska-Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Zielona Góra, 2011.
 6. Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy, Warszawa, 2001.
 7. Nowicka A., Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej, Kraków, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:54)