SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-WDTL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z procedurą i metodami diagnozy i terapii logopedycznej. Teoretyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do logopedii, psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, lingwistyczne podstawy logopedii.

Zakres tematyczny

Etapy diagnozy logopedycznej. Określenie problemu. Sformułowanie diagnozy. Badanie mowy – badanie rozumienia mowy, badanie rozumienia pojedynczych wyrazów, badanie rozumienia zdań. Badanie czynności nadawania mowy. Badanie artykulacji. Badanie umiejętności czytania i pisania. Badanie budowy i sprawności narządów mowy. Weryfikacja hipotezy. Narzędzia badawcze stosowane w praktyce logopedycznej. Metody terapii logopedycznej. Zasady terapii logopedycznej. Metody diagnozy i terapii dyslalii, jąkania, oligofazji, dysartrii, alalii, opóźnionego rozwoju mowy, SLI i innych zaburzeń zdolności komunikacyjnej.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej; warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 50% punktów z części pisemnej.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia logopedyczna, [w:] Logopedia: pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999.
  2. Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1997.
  3. Stecko E., Zaburzenia mowy: wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 1994.
  4. Styczek I., Logopedia, 1983.

Literatura uzupełniająca

  1. Skorek E.M., Z logopedią na ty: podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.
  2. Skorek E.M., Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:56)