SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaburzenia komunikacji językowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-ZKJ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 35
(w tym jako e-learning)
2,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z kryteriami dokonywania podziałów zaburzeń mowy i różnymi typologiami tych zaburzeń. Wyrobienie krytycznego spojrzenia na istniejące podziały zaburzeń mowy. Uwrażliwienie na „pułapki” terminologiczne w logopedii.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do logopedii.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienie pojęć: zaburzenia komunikacji językowej, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia mowy i języka. Typy klasyfikacji zaburzeń mowy (objawowe, przyczynowe, mieszane, medyczne, logopedyczna). Pierwsze podziały zaburzeń mowy na świecie.

Ćwiczenia

Polskie klasyfikacje zaburzeń mowy (według L. Kaczmarka, I. Styczek, S. Grabiasa, H. Błachnio, H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozyi). Zaburzenia mowy w DSM-IV i ICD-10. Zaburzenia mowy w psychiatrii. Polskie słownictwo logopedyczne. Słowniki logopedyczne (polskie i zagraniczne).

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia – klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena ze studium przypadku (25%) i pracy pisemnej (25%).

Wykład – egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej; warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 70% punktów z części pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.
  2. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Logopedia: pytania i odpowiedzi, Opole 1999.
  3. Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

  1. Skorek E. M., Z logopedią na ty: podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.
  2. Kaczmarek L., Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 15:04)