SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-PRTP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest zapoznanie słuchaczy z rolą nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej w placówce oświatowej, przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć i planowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej w zakresie terapii pedagogicznej, rozwijanie umiejętności przygotowywania dokumentacji pracy logopedycznej oraz nawiązywania współpracy z kadrą placówki, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Wymagania wstępne

Przedmioty ogólne z zakresu pedagogiki i psychologii, wprowadzenie do terapii pedagogicznej oraz metodyka pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Zadania zawodowe nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej.

Zakres tematyczny

Zapoznanie z dokumentacją niezbędną do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej (diagnostycznych i terapeutycznych). Udokumentowana hospitacja zajęć terapii pedagogicznej prowadzonych przez opiekuna praktyki. Zapoznanie z harmonogramem rocznym i rozkładem dziennych zajęć realizowanych przez nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej w danej placówce. Wdrożenie w działania terapii pedagogicznej realizowane w placówce. Rozwijanie umiejętności dostosowania metod i form pracy terapii pedagogicznej do potrzeb uczniów. Wdrażanie we współpracę ze środowiskiem lokalnym. Rozwijanie umiejętności współpracy z kadrą placówki (nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą) oraz rodzicami uczniów. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz planowanie drogi własnego rozwoju. Hospitacje zajęć terapii pedagogicznej. Samodzielne opracowanie i przeprowadzenie zajęć – profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie trudności w uczeniu się. Rozwijanie umiejętności diagnozowania trudności w uczeniu się. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w uczeniu się.

Metody kształcenia

Obserwacja, dyskusja, pogadanka, pokaz, demonstracja, praca z książką, metoda zajęć praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki oraz złożenie wymaganych dokumentów (opinia, rachunek i zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia oraz notatki z prowadzonych w placówce hospitacji) w wyznaczanym terminie przez Organizatora praktyki z ramienia UZ.

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego opiekuna praktyk.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego opiekuna praktyk.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 15:48)