SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia prawa
Kod przedmiotu 10.0-WP-KzEW-SP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi socjologicznymi teoriami prawa oraz wyrobienie umiejętności socjologicznego spojrzenia na współczesne zjawiska prawne.

Wymagania wstępne

Znajomość elementarnych zagadnień i pojęć z zakresu socjologii prawa.

Zakres tematyczny

Problem „pokrewieństwa” socjologii prawa i kryminologii

Kontrola społeczna a polityka karana

Sankcja jako zjawisko społeczne

(Nie)efektywność kary

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnego. Minimalny próg wymagań udzielenie 50% poprawnych odpowiedzi.

Literatura podstawowa

A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck 2013.

K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

M. Dudek, Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego, NOMOS, Kraków 2014

A. Sarat (red.), The Blackwell Companion to Law and Society, Blackwell, Malden 2004

T.R. Tyler, Why People Obey the Law, Princenton University Press, Princeton 2006

J. Kurczewski i in., Elementy socjologii prawa , Wydawnictwo UW 1990

A. Pieniążek, M. Stefaniuk; Socjologia prawa. Zarys wykładu, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

Hołysz B., Socjologia kryminalistyczna, Warszawa 2007

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 17:49)