SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawa człowieka w perspektywie sprawcy i ofiary przestępstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawa człowieka w perspektywie sprawcy i ofiary przestępstwa
Kod przedmiotu 05.6-WP-KzEW-PCwPSiOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom unijnego systemu ochrony praw człowieka, zapoznanie z procedurami wspólnotowymi i stanem przestrzegania praw człowieka

Wymagania wstępne

Opanowanie wiedzy na temat praw człowieka.

Zakres tematyczny

Pojęcie praw człowieka.

Europejskie tradycje praw człowieka.

Rada Europy jako organ europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

Rady Europy stanowiące instrument ochrony praw człowieka.

Przykładowa procedura postępowania ze skargą w Europejskim Trybunale Praw.

Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - jej istota i znaczenie.

Stan przestrzegania praw człowieka.

Metody kształcenia

Ćwiczenia - analiza i interpretacja tekstów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa 2007

B. Gronowska i inni, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 19:30)