SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości
Kod przedmiotu 05.9-WP-KzEW-MPiAZP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zastosowania różnorodnych metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wybrane pojęcia i źródła informacji o przestępstwie i przestępczości

Metody pomiaru przestępczości

Analiza zjawiska przestępczości

Badania typu self-report – sondaże sprawców

Problemy związane z przeprowadzaniem badań wiktymizacyjnych

Pomiar przestępczości w oparciu o wyniki badań sondażowych

Metody kształcenia

Warsztat, dyskusja, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestniczenie w warsztatach; kolokwium zaliczeniowe pisemne

Literatura podstawowa

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.; 2007

Holin Clive R., Browne Deborah, Palmer Emma; Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka; GWP 2008

Kobes P., Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011

Konarska-Wrzosek V., Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich w świetle danych statystycznych; UMK, 1996

Kwiatkowska-Darul V., Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mjr mgr Jarosław Sak


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-03-2017 19:05)