SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Doktryny kryminologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Doktryny kryminologiczne
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-DKrym
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Korzystanie z wiedzy kryminologicznej; dostrzeganie przejawów i rozumienia uwarunkowań patologii społecznej i ich zapobieganie; wykorzystywanie osiągnięć kryminalistycznych w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych; wnioskowanie ze śladów w procesie wykrywczym

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość prawa karnego

Zakres tematyczny

Kryminologia, zagadnienia wstępne, metodologia badań kryminologicznych

Przestępczość. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym

Doktryny kryminologiczne

Determinanty zjawisk przestępczych

System profilaktyki kryminologicznej

Kryminalistyka – pojęcie i zakres

Problematyka metod przestępnych

Problematyka metod śledczych (pościg, oględziny, przeszukanie)

Badania rzeczowego materiału dowodowego (badania identyfikacyjne, daktyloskopia, DNA)

Badania materiału dowodowego (balistyka, mechanoskopia, badania chemiczne)

Badania dokumentów, badania grafologiczne, fonoskopie, fotografia w kryminalistyce, ślady biologiczne

System rejestracji kryminalistycznej

Kryminalistyczna problematyka zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanego

Profilaktyka kryminalistyczna.

Metody kształcenia

Wykład - studium przypadków, dyskusja, interpretacja tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład z przedmiotu kończy się egzaminem pisemnym.  Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: ocena indywidualnej aktywności.

Literatura podstawowa

T. Hanausek (red. M. Szostak), Kryminalistyka – zarys wykładu. Wolters Kluwer 2009

B. Hołyst., Kryminologia., Warszawa 2004

B. Hołyst, Kryminalistyka., Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-03-2017 16:39)