SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problematyka uzależnień a przestępstwa - programy przeciwdziałania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problematyka uzależnień a przestępstwa - programy przeciwdziałania
Kod przedmiotu 05.6-WP-KzEW-PUaP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Zygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat uzależnień, ich uwarunkowań, rodzajów, faz rozwoju i funkcjonowania osób uzależnionych.

Wymagania wstępne

Opanowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz z psychologii rozwojowej człowieka

Zakres tematyczny

Profil osoby uzależnionej

Przyczyny, przebieg i fazy uzależnienia

Formy pomocy psychokorekcyjnej osobom uzależnionym

Rodzaje uzależnień:

- od alkoholu i substancji psychoaktywnych

- od hazardu, telewizji, Internetu

Poziomy profilaktyk – I, II, III – rzędowa

Programy profilaktyczne

Terapia indywidualna i grupowa w uzależnieniach

Metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia w grupach, burza mózgów, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład z przedmiotu kończy się egzaminem – egzamin pisemny.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: ocena indywidualnej aktywności w toku ćwiczeń oraz ocena prezentacji diagnozy przypadku osoby uzależnionej

Literatura podstawowa

Erickson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW 2010

De Leon G., Społeczność terapeutyczna. Teoria, Model, Metoda., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003

Kaczmarczyk I., Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2008

Miller W.,R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, PARPA Media 2009

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa  2007

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-03-2017 20:25)