SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kryminologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kryminologia
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-K
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu kryminologii w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności pedagogicznej w obszarze resocjalizacji. Zapoznanie z różnymi przejawami przestępczości i przyczynami przestępczości.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykłady

Miejsce kryminologii w systemie nauk

Związek kryminologii z innymi dyscyplinami nauki

Przestępczość jako zjawisko społeczne

Zjawisko przestępczości w kontekście zmian społecznych

Struktura i dynamika przestępczości w Polsce

Ćwiczenia

Problematyka przestępczości powrotnej

Przestępcy zawodowi

Struktury przestępczości zorganizowanej i mafijnej

Charakterystyka wybranych kategorii przestępców i metod przestępczych

Charakterystyka przestępczości z użyciem przemocy

Przestępcy wędrowni

Relacje: sprawca – ofiara, w wybranych kategoriach przestępstw

Metody kształcenia

Wykład – metodą podającą i dyskusja. Ćwiczenia - analiza i interpretacja tekstów, dyskusja, elementy wykładu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem – egzamin ustny.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, na co składa się ocena aktywności na ćwiczeniach oraz ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 2001

Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1999 i nowsze wydania

Hołyst B., Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1996 i nowsze wydania

Jaworska A., (red.) Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, wyd. Impuls, Kraków 2008

Krajewski K., Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924 – 2005 w świetle danych statystyki policyjnej, Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, WAiP, Warszawa 2008

Jewkes Y., Media i przestępczość, Wyd. UJ, Kraków 2010

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, Archiwum Kryminologii, Tom XXI, Warszawa 1994

Uwagi

Przygotował: dr Zbigniew Bartkowiak


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 19:17)