SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badań w kryminologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badań w kryminologii
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-MBwK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom na czym polegają metody badań w kryminologii. Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa karnego, statystyki i kryminologii

 

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o zjawisku przestępczości

Zakres tematyczny

Najpopularniejsze technik badawczych w naukach społecznych

Rodzaje i dobór próby

Sposoby konstrukcji narzędzi pomiaru oraz ich weryfikacji

Umiejętność prowadzenia badań w terenie oraz metody analizy i prezentacji uzyskanych rezultatów

Metody kształcenia

Praca zespołowa nad zadaniami badawczymi, aktywny udział w ćwiczeniach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Literatura podstawowa

Earl Babbe, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

Andrzej Siemaszko, Zachowania dewiacyjne młodzieży. Rozmiary - struktura uwarunkowania, Warszawa 1997

Andrzej Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotowała: mgr Małgorzata Dolot


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 19:16)