SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie ryzykiem w więzieniach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-ZRwW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwością stosowania różnych stylów pracy w zależności od specyfiki kontekstu sytuacji, w której prowadzony jest proces resocjalizacji. Celem jest również jest dokonanie autoanalizy pod kontem preferowanego stylu pracy i gotowości do jego modyfikacji

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praca z osadzonymi

Przepisy określające wykonywanie kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania.

Oddziaływania penitencjarne w systemie programowanego oddziaływania.

Prognoza kryminologiczno-społeczna.

Szczegółowe zasady prowadzenia organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych

Teoretyczne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej

Postępowanie ze skazanym zidentyfikowanymi z nurtem drugiego życia w wiezieniu

Zapobieganie samobójstwom w środowisku więziennym

Postępowanie regulaminowe i prawne wobec skazanych dokonujących samouszkodzenia

Postępowanie ze skazanym uzależnionymi od alkoholu, środków psychoaktywnych, chorymi na AIDS i HIV

Praca ze sprawcami przemocy

Typologie i klasyfikacje sprawców przemocy seksualnej oraz sposoby ich działania

Określanie celów w pracy ze sprawcami przemocy i z rodziną

Techniki pracy ze sprawcą przemocy – model behawioralno-poznawczy

Komunikacja ze sprawcą przemocy – charakterystyka, techniki, standardy, pułapki

Sytuacje trudne w kontakcie diagnostycznym ze sprawcą przemocy – techniki i strategie postępowania

Sposoby radzenia sobie z emocjami w kontakcie ze sprawcą przemocy, ofiarą i rodziną

Recydywa przestępców seksualnych i profilaktyka nawrotów

Kontrola społeczna nad sprawcami przestępstw seksualnych

Kodeks etyczny w pracy ze sprawcami przemocy

Metody kształcenia

dyskusja, symulacja, metoda sytuacyjna, praca na procesie grupowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną – na ocenę końcową złożą się dwie oceny cząstkowe. Pierwszą student uzyska za przygotowanie do zajęć i aktywności na zajęciach (50%), druga uzyskana zostanie w wyniku przygotowania pracy pisemnej (50%)

Literatura podstawowa

Allare Y., Firsirotu M. E.: Myślenie strategiczne, PWN Warszawa, 2000

Wybrane Zagadnienia penitencjarne. Skrypt dla słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, COSSW Kalisz 2004

Samouszkodzenia. Red. M. Chojnicka, T. Karczewski. COSSW Kalisz 2003

Zachowanie człowieka w jednostkach penitencjarnych. Wybrane zagadnienia, COSSW Kalisz 2007

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy SW, Genewa-Warszawa 2003

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Arche, Gdańsk 2003 Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Red. W. Ambrozik, P. Stępniak. Poznań-Warszawa –Kalisz 2004

Zarządzenie nr 32/08 Dyrektora generalnego Służby Więziennej z 24 grudnia 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mjr mgr Dariusz Rączkowski


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 19:19)