SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stygmatyzacja przestępców penitencjarnych i ofiar przestępstw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stygmatyzacja przestępców penitencjarnych i ofiar przestępstw
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-SPPiOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom pogłębionej i rozszerzonej wiedzy na temat stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz ofiar przestępstw.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Stygmatyzacja i marginalizacja jako kwestia społeczna.

Wykluczenie społeczne osób przebywających w izolacji penitencjarnej.

Istota readaptacji społecznej.

Działania pedagogiczne w pracy z dozorowanym i ofiara przestępstwa.

Sprawiedliwość naprawcza.

Rola mediacji między sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym.

Metody kształcenia

Dyskusja, studium przypadków, metoda projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności i przygotowania projektu w trakcie ćwiczeń i pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego.

Literatura podstawowa

Ambrozik W., Proces readaptacji społecznej i jego istota, (w:) B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007

Bałandynowicz A., Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, Probacja 2010, nr 1

Bałandynowicz A., Kuratela dla dorosłych–pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, (w:) Bielecka E. (red.), Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Białystok 2006

Nowak A., Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne, Katowice 2012

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Opracowała: mgr Diana Owsianka


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-03-2017 18:35)