SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-PPwPK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat praw pokrzywdzonego w procesie karnym

Wymagania wstępne

Aktywny udział w warsztatach

Zakres tematyczny

Definicja osoby pokrzywdzonej

Definicja procesu karnego

Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym

Obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym

Role jakie może pełnić pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem

Środki zaskarżenia - w jakich przypadkach można korzystać (apelacja, zażalenie)

Metody kształcenia

Trening komunikacyjny, zadania indywidualne uczestników warsztatów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, realizacja zadań cząstkowych.

Literatura podstawowa

Dziugieł I., Postępowanie przygotowawcze w zarysie, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2006

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 marca 2015 r. poz. 396)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. SK 9/10 (Dz. U. z 2013 roku poz. 905)

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 7 stycznia 2015 r. poz. 21

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotowała: mgr Jolanta Witczak


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-03-2017 19:50)