SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy dydaktyki ogólnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy dydaktyki ogólnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PDO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z organizacją procesu kształcenia; przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia i w oparciu o reguły planowania dydaktycznego

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Systemy kształcenia. Nauczanie podające. Behawiorystyczne założenia Skinnera i nauczanie programowane. Edukacja w świetle poglądów Piageta, Wygotskiego i Brunera. Konstruktywistyczna teoria wiedzy i poznawania. Proces kształcenia jako proces komunikowania. Koncepcja wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia. Cykl uczenia się wg Davida Kolba. Style uczenia się. Projektowanie procesu uczenia się – kroki planowania dydaktycznego. Scenariusze zajęć lekcyjnych. Cele uczenia się i nauczania. Uczniowskie kompetencje kluczowe. Indywidualne cechy osób uczących się warunkujące przebieg uczenia się (cechy osobowości, inteligencja, systemy sensoryczne, style uczenia się). Metody, zasady i formy kształcenia. Praca w grupie i budowanie zespołu klasowego. Role pełnione w grupie. Ocenienie pracy i osiągnięć uczniów. Ewaluacja w procesie kształcenia. Edukacja formalna i nieformalna. Kompetencje współczesnego nauczyciela. Role i zadania organizatora procesu edukacyjnego. Style kierowania klasą szkolną.

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji

Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów,

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się

Kruszewski K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela

Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?

Mietzel G., Psychologia kształcenia

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów

 

Literatura uzupełniająca

Podawana na bieżąco zależnie od podjętego tematu.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 11:26)