SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwojowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PROZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z psychologii rozwojowej.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii.

Zakres tematyczny

Wykłady

Współczesne rozumienie przedmiotu psychologii rozwoju. Psychologia rozwojowa a psychologia rozwoju, paradygmat psychologii rozwoju. „Zmiana w czasie” – podstawowy termin psychologii rozwoju.

Ćwiczenia

Rodzaje i cechy zmian rozwojowych. Neopsychoanalityczne teorie związków z obiektem (D. Winnicot, M. Mahler, M. Klein) i teoria przywiązania (J. Bowlby, M. Ainsworth). Neo-piagetowskie teorie rozwoju dziecka (L. Kohlberg. R. Siegler). Dialektyka rozwoju jako procesu wielopoziomowego i wielopłaszczyznowego (E. Erikson, M. Tyszkowa,  Baltes).

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna oceny przygotowania, aktywnego udziału w zajęciach, pracy zaliczeniowej (projekt) oraz oceny z kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2003.

Trempała J., Modele rozwoju psychicznego, Bydgoszcz 2000.

Literatura uzupełniająca

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 16:13)